2,400.00 грн

Випробування ізоляції обмоток сухих трансформаторів обов’язкове під час введення до експлуатації і провадиться за нормами СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020 та ПТЕЕС

Доступно за замовленням

Випробування ізоляції сухих трансформаторів

У відповідності до СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020

К – випробування під час капітального ремонту обладнання;
П – приймально-здавальні випробування після монтажу або реконструкції обладнання;
Т – вимірювання та випробування під час поточних ремонтів;
М – профілактичні (міжремонтні) випробування (під час поточної експлуатації), встановлюються також технічним керівником виходячи з надійності роботи електрообладнання, нагромадження даних тощо;

П, К, Т, М Вимірювання опору ізоляції

Найменші допустимі значення опору ізоляції для обмоток сухих трансформаторів, які вводять в експлуатацію, за температури ізоляції від 10 °С до 30 °С мають бути не нижчими ніж: для обмоток із номінальною напругою до 1 кВ – 100 МОм; 6 кВ – 300 МОм; понад 6 кВ – 500 МОм.

П, К Випробування ізоляції сухих трансформаторів підвищеною напругою промислової частоти

Випробування ізоляції обмоток сухих трансформаторів є обов’язковим під час уведення в експлуатацію і капітального ремонту і його проводять за нормами згідно з таблицею.

Значення випробних напруг промислової частоти для обмоток сухих трансформаторів

Клас напруги трансформаторів, кВ

До 0,69

3,0

6,0

10,0

15,0

20,0

24,0

35,0

Випробна напруга, кВ

2,7

9,0

18\14,4*

25,2\21,6*

34,2\33,3*

45,0

54,0

72,0

* Значення випробувальної напруги для трансформаторів, виготовлених до 01 січня 1999 року
Примітка. Трансформатори збудження на напругу 24 кВ випробовують згідно з документацією виробника.

Випробування ізоляції обмоток під час експлуатації провадять згідно з заводськими інструкціями.

Тривалість прикладання випробної напруги — 1 хв.

П, К, Т Вимірювання втрат неробочого ходу за зниженої напруги

Вимірювання проводять у трансформаторах потужністю 1000 кВ·А і більше за напругою (що підводиться до обмотки низької напруги) і за схемами, які наведено в паспорті трансформатора.

Для однофазних трансформаторів під час введення їх в роботу виміряне значення втрат НХ не повинне відрізнятися від паспортних даних більше ніж на 10 %.

Співвідношення втрат по фазах для трифазних трансформаторів під час уведення їх в експлуатацію та в роботі не має відрізнятися від паспортних співвідношень більше ніж на 5 %.

В експлуатації значення втрат НХ не нормується.

П, К, Т Вимірювання опору обмоток постійному струму

Вимірювання здійснюють на всіх відгалуженнях, якщо в паспорті трансформатора немає інших вказівок. Значення опору обмоток трифазних трансформаторів не повинне відрізнятися більше ніж на 2 % від значення опору, одержаного на відповідних відгалуженнях інших фаз, або паспортних значень за однакових температур, якщо немає особливих вказівок виробника.

Значення опору обмоток однофазних трансформаторів не повинні відрізнятися більше ніж на 5 % від значення опору, одержаного на відповідних відгалуженнях інших фаз або паспортних значень за однакових температур, якщо немає особливих вказівок виробника.

П, К Перевірка коефіцієнта трансформації

Перевiрку проводять на вcix положеннях перемикачiв вiдгалужень. Значен- ня коефiцiєнта трансформацiї не повинне вiдрiзнятися бiльше нiж на 2 % вiд зна- чень, вимiряних на вiдповiдних вiдгалуженнях iнших фаз, i значень виробника. Для трансформаторів з пристроєм РПН різниця між коефіцієнтами трансформації не повинна перевищувати значення ступеня регулювання пристрою РПН.

П, К Перевірка групи з’єднання обмоток трифазних трансформато- рів і полярності виводів однофазних трансформаторів

Група з’єднань повинна відповідати зазначеній в паспорті трансформатора, а полярність виводів – позначенням на кришці трансформатора.

П, К Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу

Трансформатори вмикають на час не менше ніж 30 хв, упродовж якого прослуховують і наглядають за станом трансформатора. У процесі випробувань не повинні мати місце явища, які вказують на незадовільний стан трансформатора.

Одиниця вимірювання

шт